Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Kookstudio De keuken van Yvette, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63195402.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kookstudio De keuken van Yvette uitgebrachte offertes en/of gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Kookstudio De keuken van Yvette te organiseren activiteit of door Kookstudio De keuken van Yvette uit te voeren opdracht.

Opdrachtgever:

Degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een activiteit of een reservering heeft gepleegd of een cateringopdracht heeft verstrekt, zowel individueel, met een groep of namens een bedrijf.

Opdrachtnemer:

Kookstudio De keuken van Yvette

Activiteit:

Elk overeengekomen arrangement uit het programma van workshops, cursussen, kookclubs en vergader-opties van Kookstudio De keuken van Yvette

Cateringopdracht:

Elke overeengekomen opdracht tot levering van snacks en/of maaltijden uit het catering aanbod van Kookstudio De keuken van Yvette

Annulering:

De in schriftelijke vorm door de opdrachtgever aan Kookstudio De keuken van Yvette gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in de schriftelijke vorm door Kookstudio De keuken van Yvette aan de opdrachtgever gedane mededeling dat één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 

 1. Toepasselijkheid
  1. De algemene voorwaarden Kookstudio De keuken van Yvette zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle producten en diensten.
  2. Op de door Kookstudio De keuken van Yvette aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 1. Reservering, betaling en inschrijving
  1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een looptijd van een optie op een workshop, huur of catering, van 21 dagen na dagtekening.
  2. Betalingen dienen te geschieden voor vervaldatum vermeld op de factuur. Dit is altijd minimaal 7 dagen voor aanvang van een activiteit of levering. Drank op basis van nacalculatie (mits niet anders overeen gekomen) kunnen aan het eind van een activiteit contant of met een pinbetaling worden afgerekend.
  3. Het aantal deelnemers per activiteit bedraagt minimaal 6 personen. Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtgever mogelijk. Afwijkingen op initiatief van Kookstudio De keuken van Yvette worden duidelijk in de omschrijving vermeld.
  4. Wijzigingen van het aantal opgegeven deelnemers van een groep kan tot uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de activiteit via e-mail. Vanaf dat moment wordt het aantal gereserveerde personen berekend en is het offertebedrag bindend. In geval van annulering, zie paragraaf 3, punt 3.1 tot en met 3.4.
  5. De reservering is officieel indien de aanmelding schriftelijk of via electronische weg is bevestigd door opdrachtgever en herbevestigd door opdrachtnemer.
  6. Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.
  7. In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op de opdrachtgever.
  8. Klachten over de geleverde diensten of producten dienen binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk (of per e-mail) te worden ingediend.

 

 1. Annuleren

Na bevestiging van de opdrachtnemer is de boeking definitief. Indien opdrachtgever wil annuleren, gelden de volgende regels:

 1. Bij annulering van meer dan 10 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd.
 2. Bij annulering door opdrachtgever tussen 10 en 7 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit wordt 25% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.
 3. Bij annulering door opdrachtgever tussen 7 dagen en 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.
 4. Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de activiteit door opdrachtgever wordt 100% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan. Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 72 uur van tevoren aan opdrachtgever doorgeven.
 6. Bij annulering door opdrachtnemer ontvangt opdrachtgever het eventueel betaalde workshop/cursusgeld retour.
 7. Bij het niet verschijnen van opdrachtgever op de datum van de activiteit of levering van de catering wordt het volledige tarief van de activiteit in rekening gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten van opdrachtgever ten gevolge van annulering.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever ten gevolge van deelname aan de activiteiten.
  3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen, vervoermiddelen en andere persoonlijke eigendommen.
  4. Indien en voor zover opdrachtnemer – om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.
  5. Parkeren op de parkeerplaats van opdrachtnemer is voor eigen risico van opdrachtgever.
  6. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygienecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
  7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook gelden door opdrachtgevers en/of gasten en/of diegenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Kookstudio De keuken van Yvette.

 

 1. Levering
  1. Bestellingen boven de € 30 worden binnen een straal van 20 km gratis bezorgd.
  2. Bij bestellingen onder de € 30 binnen een straal van 20 km wordt € 0,50 per kilometer berekend.
  3. Bij bestellingen verder dan 20 km wordt € 0,50 per kilometer berekend.
  4. Kookstudio De keuken van Yvette werkt vanuit 2 locaties: Kwadijk en Amersfoort (Vathorst). Voor de berekening van de afstand voor bezorging wordt gerekend met de kortste afstand.
  5. Bij leveringen boven € 1.000 verlangen wij bij opdracht verstrekking een aanbetaling van 30% van de offertewaarde.

 

 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, noch krachtens de wet of rechtshandeling. Hieronder wordt ook begrepen een tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden, waardoor opdrachtnemer haar diensten niet kan verrichten. Gedurende de periode van overmachht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In overleg met de opdrachtgever zal zij haar verplichtingen zo spoedig mogelijk voldoen.

 

 1. Aanpassen algemene voorwaarden
  1. Opdrachtnemer kan te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen en zal deze publiceren op dekeukenvanyvette.nl.

 

 1. Algemene huisregels
  1. Van opdrachtgever wordt verwacht dat de werkruimte opgeruimd wordt gehouden tijdens de activiteit.
  2. Van opdrachtgever wordt tevens verwacht dat hij met de in bruikleen gestelde materialen en machines op een normale manier omgaat. Vernieling wordt in rekening gebracht.
  3. Van opdrachtgever wordt tevens verwacht dat hij alle instructies van opdrachtnemer opvolgt, met name die met betrekking tot veiligheid.
  4. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
  5. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.
  6. Opdrachtnemer stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
  7. Barbecues en/of verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s